Những kí hiệu viết tắt trong Giáo Hội

Go down

Những kí hiệu viết tắt trong Giáo Hội

Bài gửi  kenny on Sat Jul 30, 2011 10:51 pm

Phần I: Các Từ Viết Tắt Về Các Loại Bằng Cấp Trong Hội Thánh
B.C.L. - Bachelor of Canon Law - Cử Nhân về Giáo Luật
B.D. - Bachelor of Divinity - Cử Nhân về Thần Học
D.C.L. - Doctor of Canon Law, Civil - Tiến Sĩ về Giáo Luật (hướng về Dân Sự)
D.D. - Doctor of Divinity - Tiến Sĩ Thần Học danh dự
D.Min. - Doctor of Ministry - Tiến Sĩ về Thừa Tác Vụ
Dr. Theol - Doctor of Theology - Tiến Sĩ Thần Học
D.S.S. - Doctor of Holy (Sacred) Scripture - Tiến Sĩ về Thánh Kinh
J.C.D. - Doctor of Canon Law - Tiến Sĩ về Giáo Luật
J.C.L. - Licentiate in Canon Law - Cử Nhân về Giáo Luật
J.U.D. - Doctor of Civil and Canon Laws - Tiến Sĩ về Giáo Luật lẫn Luật Dân Sự
L.S.M. - Licentiate in Medieval Studies - Cử Nhân về Nghiên Cứu Trung Cổ
L.S.S. - Licentiate of Sacred Scripture - Cử Nhân về Kinh Thánh
M. Div. - Master of Divinity - Thạc Sĩ về Thần Học
M.S.D. - Doctor of Medieval Studies - Tiến Sĩ về Nghiên Cứu Trung Cổ
M.S.L. - Licentiate in Medieval Studies - Cử Nhân về Nghiên Cứu Trung Cổ
S.E.O.D. - Doctor of Oriental Ecclesiastical Sciences - Tiến Sĩ về Khoa Học Giáo Sĩ Đông Phương
S.E.O.L. - Licentiate of Oriental Ecclesiastical Sciences - Cử Nhân về Khoa Học Giáo Sĩ Đông Phương
S.L.D. - Doctor of Sacred Liturgy - Tiến Sĩ về Phụng Vụ Thánh
S.L.L. - Licentiate of Sacred Liturgy - Cử Nhân về Phụng Vụ Thánh
S.S.L. - Licentiate in Sacred Scripture - Cử Nhận về Phụng Vụ Thánh
S.S.D. - Doctor of Sacred Scripture - Tiến Sĩ về Kinh Thánh
S.T.B. - Bachelor of Sacred Theology - Cử Nhân về Thần Học Thánh
S.T.D. - Doctor of Sacred Theology - Tiến sĩ Thần Học Thánh
S.T.L. - Licentiate in Sacred Theology - Cử Nhân về Thần Học
S.T.M. - Master of Sacred Theology - Thạc Sĩ về Thần Học
S.T.P. - Professor of Sacred Theology - Giáo Sư về Thần Học
Th.D. - Doctor of Theology - Tiến Sĩ về Thần Học

Phần II: Các Từ Viết Tắt Về Các Dòng Tu / Hội Truyền Giáo
A.A. - Augustinians of the Assumption (Assumptionists) - Dòng Thăng Thiên Thánh Augustinô
A.A.S.C. - Handmaids of the Blessed Sacrament & of Charity - Dòng Tiểu Muội Thánh Thể & Bác Ái
A.A.S.C. - Handmaids of the Sacred Heart of Jesus - Dòng Tiểu Muội Thánh Tâm Chúa Giêsu
A.J. - Apostles of Jesus - Dòng Tông Đồ Chúa Giêsu
A.S.C. - Adorers of the Blood of Christ - Dòng Tôn Kính Máu Chúa Kitô
A.S.C.J. - Apostles of the Sacred Heart of Jesus - Dòng Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu
B.G.S. - Little Brothers of the Good Shepherd - Dòng Tiểu Đệ Mục Tử Nhân Lành
B.S.P. - Brothers and Sisters of Penance of St. Francis - Dòng Nam/Nữ Thánh Phanxicô sám Hối
B.V.M. - Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary - Dòng Nữ Tử Bác Ái Trinh Nữ Maria
C.B.S. - Sisters of Bon Secours de Paris - Dòng Các Nữ Tu Bon Secours tại Paris
C.B.S. - Congregation of the Sisters of the Blessed Sacrament - Dòng Các Nữ Tu Mình Thánh Chúa
C.C.R. - Congregation of Carmelite Religious - Dòng Camêlô
C.C.V.I. - Sisters of Charity of the Incarnate Word - Dòng Nữ Tử Bác Ái Ngôi Lời Nhập Thể
C.D.P. - Sisters of Divine Providence - Dòng Chúa Quan Phòng
C.F.A. - Alexian Brothers - Dòng Các Thầy Alexian
C.F.I.C. - Congregation of Franciscans of the Immaculate Conception - Dòng Phanxicô Vô Nhiễm
C.F.R. - Franciscan Friars of the Renewal - Dòng Phanxicô Cải Cách
C.F.X. - Congregation of Xaverian Brothers - Dòng Các Thầy Xaverian
C.H.M. - Congregation of the Humility of Mary - Dòng Đức Mẹ Khiêm Cung
C.I.C.M. - Congregation of the Immaculate Heart of Mary - Dòng Trái Tim Vô
Nhiễm Mẹ Maria
C.J. - Josephite Fathers - Dòng Các Cha Thánh Giuse
C.J.C. - Sisters of Jesus Crucified - Dòng Các Nữ Tu Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh
C.J.M. - Congregation of Jesus and Mary - Dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria
C.M.F. - Missionary Sons of the Immaculate Heart of Mary (Claretians) – Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
C.M.I. - Carmelites of Mary Immaculate - Dòng Camêlô Vô Nhiễm Mẹ Maia
C.M.M.C - Congregation of Mary Mother of the Church - Dòng Đức Mẹ, Mẹ của Giáo Hội
C.M.R.I - Congregation of Mary Immaculate Queen - Dòng Nữ Vương Vô Nhiễm Maria
C.M.R.I. - Congregatio Marie Reginae Immaculatae
C.M.S.F. - Missionary Congregation of St. Francis of Assisi - Dòng Truyền Giáo Thánh Phanxicô thành Assisi
C.O. - Congregation of the Oratory (Oratorians) - Dòng Các Cha Diễn Thuyết
C.P. - Congregation of the Passion (Passionists) - Dòng Khổ Nạn Chúa Giêsu
C.P.M. - Congregation of the Fathers of Mercy - Dòng Các Cha Nhân Từ
C.P.S. - Missionary Sisters of the Precious Blood - Dòng Các Nữ Tu Truyền Giáo Máu Chúa Kitô
C.R.S.F. - Sisters of St. Francis - Dòng Các Nữ Tu Phanxicô
C.S.B. - Congregation of St. Bridget - Dòng Các Nữ Tu Thánh Bridget
C.S.B. - Congregation of St. Basil (Basilian Fathers) - Dòng Các Cha Thánh Basilian
C.S.C. - Congregation of the Holy Cross - Dòng Thánh Giá
C.S.C. - Sisters of the Holy Cross - Dòng Các Nữ Tu Thánh Giá
C.S.J. - Congregation of St. Joseph - Dòng Thánh Giuse
C.S.J. - Sisters of St. Joseph - Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse
C.S.J.B. - Sisters of St. John the Baptist - Dòng Các Nữ Tu Thánh Gioan Làm Phép Rửa
C.S.J.P. - Sisters of St. Joseph of Peace - Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse Hòa Bình
C.S.P. - Congregation of St. Paul (Paulists) - Dòng Thánh Phaolô
C.S.R. - Sisters of the Holy Redeemer - Dòng Chúa Cứu Chuộc
C.Ss.R. - Congregation of the Most Holy Redeemer (Redemptorists) - Dòng Chúa Cứu Thế
C.S.V.B. - Sisters of the Savior and the Blessed Virgin Mary - Dòng Các Nữ Tu Chúa Cứu Thế và Trinh Nữ Maria
D.C. - Daughters of Charity - Dòng Các Nữ Tử Bác Ái
D.C. - Sisters of Charity of St. Vincent de Paul - Dòng Các Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn
D.C.J. - Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus - Dòng Các Nữ Tu Camêlô Thánh Tâm Chúa Giêsu
D.D.L. - Daughters of Divine Love - Dòng Các Nữ Tu Tình Yêu Thiên Chúa
D.H.M. - Daughters of the Heart of Mary - Dòng Các Nữ Tu Trái Tim Đức Mẹ
D.H.S. - Daughters of the Holy Spirit - Dòng Các Nữ Tu Chúa Thánh Thần
D.I.H.M. - Daughters of the Immaculate Heart of Mary - Dòng Con Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
D.J. - Daughters of Jesus - Dòng Các Nữ Tử Chúa Giêsu
D.M. - Daughters of Mary of the Immaculate Conception - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
D.W. - Daughters of Wisdom - Dòng Các Nữ Tu Thông Thái
F.C. - Brothers of Charity - Dòng Các Thầy Bác Ái
F.C.J. - Faithful Companion of Jesus, Sisters - Dòng Các Nữ Tu Bạn Đồng Hành Trung Thành với Chúa Giêsu
F.D.C. - Daughters of Divine Charity - Dòng Các Nữ Tu Bác Ái Thiên Chúa
F.E.H.J. - Franciscan Sisters of the Eucharistic Heart of Jesus - Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu
F.F.S.C. - Franciscan Brothers of the Holy Cross - Dòng Các Thầy Phanxicô Thánh Giá
F.I. - Franciscan of the Immaculate - Dòng Thánh Phanxicô Thanh Khiết
F.I.C. - Franciscan Sisters of the Immaculate Conception - Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Vô Nhiễm
F.J. - Congregation of St. John - Dòng Thánh Gioan
F.M.S. - Marist Brothers - Dòng Các Thầy Maria
F.S. - Sisters of Our Lady of Fatima - Dòng Các Nữ Tu Đức Bà hiện ra tại Fatima
F.S.F. - Daughters of St. Francis of Assisi - Dòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Assisi
F.S.F.S. - Daughters of St. Francis of Sales - Dòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Sales
F.S.G.M. - Sisters of St. George Martyrs - Dòng Các Nữ Tu Thánh George Tử Đạo
F.S.M. - Franciscan Sisters of Mary - Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Maria
F.S.P. - Daughters of St. Paul - Dòng Thánh Phaolô
F.S.S.J. - Franciscan Sisters of St. Joseph - Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Thánh Giuse
H.C. - Sisters of the Holy Cross - Dòng Các Nữ Tu Thánh Giá
H.S.C. - Hospitaller Sisters of the Sacred Heart of Jesus - Dòng Các Nữ Tu Hospitaller Thánh Tâm Chúa Giêsu
I.C.M. - Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary - Dòng Các Nữ Tu Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
I.H.M. - Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary - Dòng Các Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
L.B.N. - Little Brothers of Nazareth - Dòng Các Tiểu Đệ Nazareth
L.C. - Congregation of the Legionaries of Christ - Dòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô
L.S.A. - Little Sisters of the Assumption - Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Thăng Thiên
L.S.J. - Little Sisters of Jesus - Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu
L.S.M.I. - Little Servants of Mary Immaculate - Dòng Tôi Tớ Vô Nhiễm Mẹ Maria
L.S.P. - Little Sisters of the Poor - Dòng Tiểu Muội Bần Cùng
M. Afr. - Missionaries of Africa - Dòng Truyền Giáo tại Phi Châu
M.C. - Missionaries of Charity - Dòng Truyền Giáo Bác Ái
M.F.S.C. - Missionary Sons of the Sacred Heart of Jesus - Dòng Truyền Giáo Trái Tim Chúa Giêsu
M.F.V.A. - Franciscan Missionaries of the Eternal Word - Dòng Truyền Giáo Phanxicô Lời Bất Tử
M.I.C. - Congregation of Marians Immaculate Conception (Marian Fathers) - Dòng Các Cha Maria
M.I.H.M. - Missionaries Immaculate Heart of Mary - Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm
M.J. - Missionaries of Jesus - Dòng Truyền Giáo Chúa Giêsu
M.J. - Missionaries of St. Joseph - Dòng Truyền Giáo Thánh Giuse
M.M. - Catholic Foreign Mission Society of America (Maryknoll) - Dòng Truyền Giáo Nước Ngoài (Dòng Maryknoll)
M.S. - Marian Sisters - Dòng Các Nữ Tu Maria
M.S. - Missionaries of Our Lady of LaSalette - Dòng Các Cha Truyền Giáo Đức Mẹ LaSalette
M.S.F. - Congregation of Missionaries of the Holy Family - Dòng Truyền Giáo Thánh Gia
M.S.S. - Missionaries of the Blessed Sacrament - Dòng Truyền Giáo Mình Thánh Chúa
M.SS.C. - Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary - Dòng Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria
M.S.S.P. - Missionary Society of St. Paul - Dòng Truyền Giáo Thánh Phaolô
N.D.C. - Sisters of Our Lady of the Cross - Dòng Các Nữ Tu Đức Bà Thánh Giá
Obl. S.B. - Oblate of St. Benedict - Dòng Oblate Thánh Biển Đức
O.C. - Order of the Carmelites - Dòng Camêlô
O. CARM. - Order of Our Lady of Mt. Carmel (Carmelites) - Dòng Đức Bà Trên Núi Carmel (Dòng Camêlô)
O.CARM - Carmelites of Ancient Observance - Dòng Camêlô Khổ Tu
O. Cist. - Order of Cistercians - Dòng Xitô
O.C.D. - Order of Discalced Carmelites - Dòng Camêlô Đi Chân Đất
O.C.R. - Order of Cistercians, Reformed (Trappist) - Dòng Xitô Cải Cách
O.C.S.O. - Order of Cistercians of the Strict Observance (Trappists) - Dòng Xitô Khổ Tu
O.D.C. - Carmelites (Discalced) - Dòng Camêlô Đi Chân Đất
O.F.M. - Order of Friars Minor (Franciscans) - Dòng Phanxicô
O.F.M. Cap. - Order of Friars Minor Capuchin (Capuchins) - Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Capuchin
O.F.M. Conv. - Order of Friars Minor Conventual (Convential Franciscans) - Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Phanxicô
O.F.M.I. - Order of Friars of Mary Immaculate (Franciscans) - Dòng Các Thầy Vô Nhiễm Mẹ Maria
O.H. - Hospitallers Brothers of St. John of God - Dòng Các Thầy Thánh Gioan Thiên Chúa
O.H.F. - Missionary Oblates of Mary Immaculate - Dòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria
O. Mar. - Maronite - Dòng Maronite (nghi lễ Đông Phương)
O.M.C. - Order of Merciful Christ - Dòng Chúa Kitô Nhân Từ
O.M.I. - Missionary Oblates of Mary Immaculate - Dòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria
O.M.V. - Oblates of the Virgin Mary - Dòng Oblates Trinh Nữ Maria
O.P. - Order of Friars Preachers (Dominicans) - Dòng Các Cha Thuyết Giáo (Dòng Đa Minh)
O.P.B. - Oblates of the Precious Blood - Dòng Oblates Máu Chúa
Opus Dei - Opus Dei - Dòng Hạnh Nhân
O.S.A. - Order of St. Augustine (Augustinians) - Dòng Thánh Augustinô
O.S.B. - Order of St. Benedict - Dòng Thánh Biển Đức
O.S.B. - Benedictine Sisters - Các Nữ Tu Dòng Biển Đức
O.S. Cr. - Order of the Holy Cross - Dòng Thánh Giá
O.S.F.S. - Order of St. Francis de Sales - Dòng Thánh Phanxicô thành Sales
O.S.J. - Oblates of St. Joseph - Dòng Oblates Thánh Giuse
O.S.S.R. - Order of the Most Holy Redeemer - Dòng Thiên Chúa Cứu Thế
O.Ss.S. - Brigittine Monks - Dòng Các Thầy Brigittine
O.SS.T. - Order of the Most Holy Trinity and the Ransom of Captives (Trinitarians) - Dòng Chúa Ba Ngôi và Dòng Cứu Những Kẻ Bị Giam Cầm
O.S.U. - Ursuline Sisters of the Roman Order - Dòng Các Nữ Tu Ursuline trụ sở tại Rôma
O.S.V. - Ursuline Sisters of the Blessed Virgin Mary - Dòng Các Nữ Tu Ursuline Trinh Nữ Maria
P.C. - Poor Clares - Dòng Thánh Clare Hèn Mọn
P.C.P.A. - Poor Clares of Perpetual Adoration - Dòng Thánh Clare Hèn Mọn Hằng Tôn Kính
P.I.M.E. - Pontifical Institute for Foreign Missions - Dòng Truyền Giáo Nước Ngoài của Học Viện Giáo Hoàng
P.M. - Sisters of the Presentation of Mary - Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Đi Thăm Viếng
P.S.S. - Society of Priests of Saint Sulpice (Sulpitians) - Dòng Các Cha Thánh Sulpice
R.D.C. - Religious of Divine Compassion - Dòng Trắc Ẩn Thiên Chúa
R.G.S. - Religious of the Good Shepherd (Sisters) - Dòng Các Nữ Tu Mục Tử Nhân Lành
R.M.I. - Religious of Mary Immaculate - Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm
R.S.C. - Religious Sisters of Charity - Dòng Các Nữ Tử Bác Ái
R.S.M. - Sisters of Mercy - Dòng Các Nữ Tu Nhân Lành
R.V.M. - Religious of the Virgin Mary - Dòng Trinh Nữ Maria
S.A.C. - Sisters of the Guardian Angel - Dòng Các Nữ Tu Thiên Thần Bản Mệnh
S.C. - Sisters of Charity - Dòng Các Nữ Tu Bác Ái
S.C. - Servants of Charity - Dòng Các Tôi Tớ Bác Ái
S.C. - Brothers of the Scared Heart - Dòng Các Thầy Thánh Tâm
S.D.B. - Salesians of Saint John Bosco - Dòng Thánh Gioan Bosco
S.D.V. - Society of Divine Vocations (Vocationist Fathers) - Dòng Ngôi Lời
S.J. - Society of Jesus (Jesuits) - Dòng Tên
S.L. - Sisters of Loretto - Các Nữ Tu Loretto
S.I. - Societatis Iesu, Latin for Society of Jesus (Jesuits) - Dòng Ngôi Lời
S.M. - Society of Mary (Marianist Fathers) - Các Cha Dòng Marian
S.M.I. - Sisters of Mary Immaculate - Dòng Các Nữ Tu Vô Nhiễm Maria
S.M.M. - Montfort Society of Mary (Montfort Fathers) - Các Cha Dòng Montfort
S.N.D. - Sisters of Notre Dame - Dòng Con Đức Bà
S.O.L.M. - Sisters of Our Lady of Mercy - Dòng Đức Bà Nhân Từ
S.O.L.T. - Sisters of Our Lady of Most Holy Trinity - Dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi
S.S.A. - Sisters of St. Ann - Dòng Thánh Anna
S.S.B. - Sisters of St. Brigid - Dòng Thánh Brigid
S.S.C. - Franciscan Servants of the Sacred Heart - Các Tôi Tớ Thánh Tâm Phanxicô
S.S.C.M. - Servants of the Holy Heart of Mary - Các Tôi Tớ Trái Tim Mẹ
S.S.M.N. - Sisters of St. Mary of Namur - Dòng Các Nữ Tu Mẹ Maria hiện ra tại Namur
S.S.S. - Congregation of the Blessed Sacrament - Dòng Thánh Thể
S.U. - Society of the Sisters of St. Ursula - Dòng Các Nữ Tu Thánh Ursula
S.V.D. - Society of Saint Vincent de Paul (hat S.V.P., S.S.V.D.P.) - Dòng Thánh Vinh Sơn de Paul
S.X. - Xaverian Missionary Fathers - Dòng Các Cha Truyền Giáo Xaverian
V.S.C. - Vincentian Sisters of Charity - Dòng Các Nữ Tu Bác Ái Vinh Sơn
W.F. - White Fathers - Dòng Các Cha Trắng

Phần III: Các Chữ Viết Tắt Khác
Br. - Brother - Thầy
C.B.A. - Catholic Bible Association - Hiệp Hội Thánh Kinh Công Giáo
C.C.C. - Catechism of the Catholic Church - Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo
C.C.D. - Confraternity of Christian Doctrine - Học Thuyết Bằng Hữu Kitô Giáo
C.C.F. - Congregation for the Doctrine of Faith - Bộ Rao Truyền Đức Tin
C.D.F. - Congregation for the Doctrine of Faith - Bộ Rao Truyền Đức Tin
C.F.C. - Congregation of Christian Brothers - Dòng Các Thầy Kitô Giáo
C.Y.O. - Catholic Youth Organization - Hiệp Hội Thanh Niên Công Giáo
D.R.E. - Director of Religious Education - Giám Đốc Phụ Trách Chương Trình Giáo Dục Tôn Giáo
Fr. - Father - Cha, Linh Mục
K. of C. - Knights of Columbus - Hội Hiệp Sĩ Columbus
K.H.S. - Knights of the Holy Sepulchre - Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ
K.M. - Knights of Malta - Hội Hiệp Sĩ Malta
K.P. - Knight of Pius IX - Hiệp Sĩ Giáo Hoàng Piô IX
K.P.C. - Knights of Peter Clever - Hội Hiệp Sĩ Phêrô Clever
K.S.G. - Knight of St. Gregory - Hiệp Sĩ Thánh Gregory
K.S.S. - Knight of St. Sylvester - Hiệp Sĩ Thánh Sylvester
Msgr. - Monsignor - Đức Ông
P.P. - Parish Priest - Linh Mục Giáo Xứ
R.C.I.A. - Rite of Christian Initiation for Adults - Nghi Thức Tân Tòng Dành Cho Người Trưởng Thành
Sr. - Sister - Nữ Tu, Sơ
St. - Saint - Thánh
V.A. - Vicar Apostolic - Đại Diện Tông Tòa
V.E. - Verbo Encarnado
V.F. - Vicar Forane - Cha Hạt Trưởng
V.G. - Vicar General - Cha Tổng Đại Diện
Y.C.M. - Young Christian Movement - Phong Trào Kitô Giáo Trẻ

Phần 4: Các Chữ Viết Tắt Về Kinh Thánh
Ch - Chronicles - Ký Sự Niên Đại
Clem - Clement - Clêmentê
Co - Corinthians - Corinthô
Es - Esdras (Apocrypha) - Kinh Ngụy Tác
Jo - John - Gioan
Ki - Kings - Các Vua
Ma - Maccabees - Macabê
Pe - Peter - Phêrô
Sa - Samuel - Samuel
Th - Thessalonians - Thêsalonica
Ti - Timothy - Timôtê


kenny

Tổng số bài gửi : 74
Join date : 27/07/2011
Đến từ : Manila

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết